top of page
Política de privacitat i protecció de dades

 

Última data d’actualització: 7 de novembre de 2022

Introducció
En aquesta política de protecció de dades t’expliquem com recopilem, utilitzem, compartim i protegim la teva informació de caràcter personal.
El principal objectiu de la nostra política de protecció de dades és garantir el total compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades i privacitat i la seguretat en el tractament de les teves dades personals.
Els fitxers i programes així com els equips que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.
Les comunicacions de dades de caràcter personal a Esquerra Republicana de Sant Cugat a través d'aquest fòrum es realitzen en un entorn segur, garantint el xifratge de la informació facilitada i la integritat de les dades transmeses.


Responsable del tractament
El Responsable del tractament és Esquerra Republicana de Sant Cugat, amb domicili a Sant Cugat del Vallès (08172), al carrer de Rosselló número 11, amb CIF núm. G08678120, telèfon 678450666, a/e: santcugatvalles@esquerra.cat.
Per qualsevol dubte relacionat amb el tractament de les dades pots escriure un correu a l'adreça esmentada.


Finalitat del tractament
Les dades personals facilitades per les persones usuàries d'aquest espai web seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i de publicació de continguts als llocs web, la d'enviar comunicacions relacionades amb aquest procés participatiu i la de complir amb altres obligacions legals a què estigui subjecte Esquerra Republicana de Sant Cugat. Consulta la política completa aquí.
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre la persona interessada no en sol·liciti la seva supressió. Un cop finalitzi la vinculació de la persona interessada amb el procés participatiu, les dades es podran conservar (bloquejades), durant el temps establert per la legislació aplicable en cada cas. En tot cas, només seran emmagatzemades durant el temps necessari per a donar compliment a les possibles obligacions legals.


Legitimació
La base legal fonamental que permet a Esquerra Republicana de Sant Cugat el tractament de les dades de les persones vinculades al partit és el consentiment de la persona interessada expressat lliurement bé amb la signatura d’una butlleta de vinculació, bé acceptant la Política de protecció de dades de forma expressa en el corresponent formulari electrònic.
En algunes ocasions, el tractament que duu a terme Esquerra Republicana té com a fonament el seu interès legítim, com pot ser la millora en la qualitat del servei, la seguretat de les persones i les instal·lacions, i la promoció de la seva activitat política així com el seu creixement electoral, sempre que no prevalguin els drets i llibertats fonamentals de les persones interessades.
Els contractes subscrits per Esquerra Republicana, ja siguin mercantils, laborals o convenis de col·laboració, legitimen el tractament de dades de les parts.
Per últim, Esquerra Republicana està legitimada pel tractament d’aquelles dades necessàries pel compliment de les obligacions legals a les quals està subjecte (entre d’altres: Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics, Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, entre d’altres.


Cessió de dades a tercers
Les dades de les persones vinculades a Esquerra Republicana podran ser comunicades legítimament a:

  • Les autoritats competents per al compliment d’obligacions legals: l’Administració Tributària, jutjats i tribunals, Tribunal de Cuentas i altres administracions públiques amb competència en la matèria.

  • Els assessors professionals i tercers proveïdors de serveis d’Esquerra Republicana: en cas que sigui necessari que les dades personals facilitades a Esquerra Republicana siguin tractades per assessors professionals o prestadors de serveis, aquests actuaran com encarregats del tractament d’acord amb el contracte signat a tal efecte i d’acord amb allò establert al RGPD.

  • No es realitzen transferències de dades a països tercers o a organitzacions internacionals.


Drets de les persones interessades
A continuació s’enumeren els drets en matèria de protecció de dades que tenen les persones interessades:

  • Dret d’accés: sol·licitar una còpia de les seves dades personals que Esquerra Republicana té emmagatzemades.

  • Dret de rectificació o supressió: sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, demanar-ne l’actualització o la seva supressió.

  • Dret de limitació: sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals, en aquest cas les conservarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.

  • Dret d’oposició al tractament: sol·licitar que Esquerra Republicana deixi de tractar les dades, en la forma que ho indiqui, tret que per motius legítims, imperiosos o en motiu de l’exercici o defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.

  • Dret a la portabilitat: sol·licitar que les seves dades siguin tractades per un altre responsable, en aquest cas, Esquerra Republicana en facilitarà la portabilitat.


La persona interessada podrà, en qualsevol moment, retirar el seu consentiment per al tractament específic de les seves dades de caràcter personal obtingudes a partir del fòrum pa. Això, però, no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment amb anterioritat a la seva retirada.

La persona interessada podrà exercir aquests drets adreçant-se mitjançant el correu electrònic santcugatvalles@esquerra.cat o bé enviant un escrit a l’adreça postal: 08172 Carrer del Rosselló 11. La sol·licitud haurà de ser per escrit i s’haurà d’acreditar la identitat de la persona interessada, adjuntant una fotocòpia d’un document d’identitat vàlid, al tractar-se d’un dret personalíssim.
Així mateix les persones interessades podran acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (més informació a www.agpd.es).

bottom of page